OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mobilne Centra Informacji Zawodowej 

 Struktura i funkcjonowanie
Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej


Sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej została zorganizowana na bazie funkcjonujących w obecnej strukturze OHP Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. Zbudowanie 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej stworzyło gęstą sieć placówek obejmującą swoim zasięgiem cały kraj. Koordynacją działań i rozwojem sieci MCIZ w całym kraju zajmuje się Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej, umiejscowiony w Komendzie Głównej OHP w Warszawie.


Mobilne Centra Informacji Zawodowej zostały zorganizowane ściśle według jednolitego standardu funkcjonowania, wielkości, wyglądu i wyposażenia. Jakość i obraz usług każdego z 49 centrów opiera się na:
• profesjonalnej, wszechstronnie przygotowanej kadrze;
• aktualnej i rzetelnej, nowocześnie opracowanej informacji zawodowej;
• nowoczesnych narzędziach, metodach, warsztatach i treningach prowadzonych przez kadrę doradców zawodowych.


Mobilne Centra Informacji Zawodowej zostały wyposażane w jednolicie opracowane materiały, narzędzia oraz metody z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, multimedialne oprogramowanie oraz pakiet informacji edukacyjno-zawodowych.

Jednakowy standard dotyczy również zewnętrznego wizerunku wszystkich MCIZ, wyposażonych w punkt recepcyjny, salę informacji zawodowej, pracownię poradnictwa i diagnostyki grupowej oraz gabinet poradnictwa i diagnostyki indywidualnej.

W Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej pracuje wyspecjalizowana kadra doradców zawodowych wspomagana w swych działaniach przez liderów Klubów Pracy OHP oraz pośredników pracy.

W strukturze organizacyjnej Wojewódzkich Komend OHP Mobilne Centra Informacji Zawodowej podlegają bezpośrednio dyrektorom Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży.

Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej (COMIZ) zajmuje się tworzeniem, koordynacją i rozwojem sieci 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Rolę i funkcję kierowniczo-zarządzającą wobec COMIZ pełni Komenda Główna OHP.

W strukturze organizacyjnej Komendy Głównej OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej usytuowany jest w Biurze Rynku Pracy. Działalność COMIZ nadzoruje dyrektor wykonawczy ds. rynku pracy, zaś bezpośrednio pracą COMIZ kieruje zastępca dyrektora Biura Rynku Pracy - kierownik Centralnego Ośrodka Metodycznego Informacji Zawodowej.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP oferują młodzieży dostęp do:
• informacji edukacyjno-zawodowych;
• multimedialnego programu komputerowego;
• informacji o rynku pracy;
• treningów, szkoleń, kursów umiejętności;
• narzędzi i metod do planowania kariery;
• informacji o możliwych ścieżkach kształcenia.

Do zadań Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (MCIZ) należy przede wszystkim przełamywanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży uczącej się i wchodzącej na rynek pracy. Centra prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimazjalnych, w pierwszej kolejności zaś działanie MCIZ obejmie osoby zamieszkałe w małych miastach i gminach na terenach wiejskich i po byłych pegeerach.


Usługi Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej

Powstała w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej oferująca szerokie spektrum usług z zakresu poradnictwa zawodowego jest ważnym krokiem w kierunku ułatwiania i zwiększania dostępu do tego typu usług całej populacji młodzieży pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, co jest zgodne z najnowszymi trendami światowymi i europejskimi w tej dziedzinie.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej świadczą swoje usługi poprzez:
- indywidualne poradnictwo zawodowe;
- grupowe poradnictwo zawodowe;
- indywidualną informację zawodową;
- grupową informację zawodową.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej spełniają również znaczącą rolę w dostarczania usług informacji i poradnictwa zawodowego poprzez organizację lub udział w różnego rodzaju targach pracy, edukacji, giełdach zawodów itp. Funkcjonowanie sieci Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej wzmacnia podstawową pracę OHP w zakresie rozwiązywania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka, w tym zagrożonej marginalizacją społeczną.

System Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej ma za zadanie wyrównywanie szans rozwojowych, przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej.


Do zadań Centralnego Ośrodka Metodycznego Informacji Zawodowej należy:

- opracowywanie, gromadzenie i doskonalenie informacji zawodowych;
- opracowywanie, gromadzenie i adaptacja metod i technik poradnictwa zawodowego;
- upowszechnianie informacji zawodowych, metod i technik poradnictwa zawodowego;
- opracowywanie programów i materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dla doradców zawodowych i liderów Klubu Pracy OHP w zakresie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego.


Adresaci

Usługi MCIZ są otwarte i dostępne dla całej populacji młodzieży w wieku 15-25 lat:
- uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- młodzieży bezrobotnej, która ma problemy z zaistnieniem na rynku pracy;
- młodych ludzi, którzy wypadli z systemu edukacji przed ukończeniem szkoły i nie mają wyuczonego zawodu;
- uczestników stacjonarnych i mobilnych form aktywizacji prowadzonych przez jednostki działające w ramach systemu Ochotniczych Hufców Pracy.

Usługi MCIZ są skierowane w szczególności do młodzieży zaniedbanej, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzącej ze środowisk niedostosowanych społecznie, z rodzin niepełnych, zubożałych, młodzieży wymagającej oddziaływań wychowawczych i kształcenia zawodowego warunkującego samodzielny start w dorosłe życie. 


Cele i zadania MCIZ

Głównym celem działań Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Zadania te Mobilne Centra Informacji Zawodowej realizują poprzez prowadzenie zajęć grupowych, porady indywidualne oraz udzielanie informacji zawodowych.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej oferują nowoczesną, multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach; świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz młodzieży poszukującej pracy w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności w jakich się znajdują; udzielają porad zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek; współpracują z powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej oraz innymi partnerami funkcjonującymi na rynku pracy; multiplikują lokalnie zastosowanie nowych narzędzi i metod informacji oraz poradnictwa zawodowego.


Zasady funkcjonowania MCIZ

Działalność Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej oparta jest na jednolitym standardzie usług i jednakowych zasadach. Wyróżnić należy:
- dostępność usług dla całej populacji młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
- równość w dostępie do usług;
- bezpłatność korzystania z usług;
- poufność i ochronę danych osobowych.

Wszyscy doradcy zawodowi MCIZ posiadają specjalistyczne wykształcenie z zakresu doradztwa zawodowego. Służą pomocą i skuteczną poradą na miejscu w siedzibach MCIZ oraz w formie mobilnej na zaproszenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Każda osoba zgłaszająca się do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej otrzyma pomoc w zakresie informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, wzmocnienia umiejętności poszukiwania pracy.


Metody poradnictwa zawodowego i zasoby informacji

Podstawową metodą pracy doradców zawodowych MCIZ w pracy z młodzieżą w ramach poradnictwa indywidualnego jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i z wykorzystaniem specyficznych technik. W poradnictwie grupowym adresowanym do osób poszukujących pracy doradcy wykorzystują „Metodę Edukacyjną”, „Metodę Hiszpańską”, „Gotowości do zmian” oraz przygotowanie w zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Stosowanie przez doradców zawodowych metody pozwalają na pomoc osobom wybierającym zawód lub kierunek dalszego kształcenia, poszukującym pracy lub zagrożonym bezrobociem określić ich własną sytuację zawodową w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy i opracować indywidualny plan działania.

Standard usługi - poradnictwo zawodowe dla młodzieży
Adresy Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004