OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktora ds. szkolenia zawodowego - kucharz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia styczeń/luty 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Radom

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- stała kontrola jakości obsługi konsumenta, nadzorowanie wydawanych porcji,
- opracowanie tygodniowych jadłospisów,
- utrzymanie odpowiedniego poziomu obsługi gości, estetyki produkcji potraw i wystroju sali,
- koordynowanie prac młodocianych,
- dbałość o wzrost wyników sprzedaży usług gastronomicznych,
- prowadzenie dokumentacji,
- pomoc i opieka w przygotowaniu młodzieży do egzaminu i w jego trakcie,
- przeprowadzanie szkoleń praktycznych i teoretycznych,
- stały monitoring maszyn i urządzeń chłodniczych.

Wymagania:
- wykształcenie średnie  lub mistrz w zawodzie kucharz
  (kierunkowe lub pokrewne),
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- udokumentowany staż pracy 2 lata,
- umiejętność pracy z młodzieżą,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 20.01.2018 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545 lub
e-mailem
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem instruktor Radom.


Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny z dopiskiem instruktor, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.poz.922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Wybrany kandydat /ka przed rozpoczęciem pracy powinien przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.