OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

„Akcja Aktywizacja”


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 
     
     


Szanowni Państwo, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt
w ramach Gwarancji dla Młodzieży.


 „Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób do 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.


Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji
dla młodzieży”, w ramach których  prowadzą, m.in. projekt „Akcja Aktywizacja – EFS”.


Projekt „Akcja Aktywizacja - EFS”


 


jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode
na rynku pracyDziałanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacjiPoddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji 170 osób w wieku 15-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności
do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych, w trakcie trwania projektu, tj. od marca 2016 r. do grudnia 2017 r..


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!


 


Odbiorcy wsparcia zostali podzieleni na grupy projektowe biorąc pod uwagę ich wiek oraz status na rynku pracy:


 • I grupa (15-17 lat)


- osoby bierne zawodowo


- zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki


- zagrożone wykluczeniem społecznym


- które maja problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się


Grupa ta została podzielona na dwie grupy wiekowe:


- grupa IA 15-16 lat


- grupa IB 16-17 lat


 • grupa II (18-24 lata)

  - osoby bierne zawodowo

  - nieuczące się

  których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowanie potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

   


W ramach projektu zapewniony jest bogaty wachlarz indywidualnie dobranego wsparcia w postaci:


 • Dla uczestników z każdej grupy


- Wsparcie psychologiczno-motywacyjne–treningi i warsztaty


- Zajęcia z doradcą zawodowym


- Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży


ponadto każdy uczestnik:


- będzie miał zapewnione wyżywienie w trakcie zajęć grupowych


- oraz dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia


- zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym na czas trwania projektu


 • dla grupy IA (15-16 lat)


- Warsztaty z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych


- Wyprawka szkolna dla każdego uczestnika (np. przybory szkolne, repetytoria, słowniki)


- Kursy językowe


 • dla grupy IB (16-17 lat)

  - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

  - Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Do wyboru zawody: 


 • - mechanik pojazdów samochodowych;

 • - fryzjer

 • - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • - elektryk

 • - murarz-tynkarz

 • - murarz

 • - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • - cieśla

 • - technolog robót wykończeniowych w budownictwie

 • - kosmetyczka

 • - ślusarz

 • - stolarz

 • - piekarz

 • - cukiernik

 • - blacharz samochodowy

 • - elektromechanik

 • - elektromechanik pojazdów samochodowych

 • - kominiarz

 • - kucharz


- Stypendium dla uczestników odbywających zawodowy kurs kwalifikacyjny
(przez 6  miesięcy).


- Kurs komputerowy o standardzie ECDL


 • grupa II


- Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów


- Kurs językowy


- Kurs komputerowy


- Kurs prawa jazdy kat. B.


- Kursy zawodowe


- Stypendium szkoleniowe dla uczestników realizujących kursy zawodowe


- Pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych


- Staże zawodowe u pracodawców


- Indywidualne pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży (trzymiesięczne)


- Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (przez 3 miesiące).


- Wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem


- Niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne


- Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną


 


Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnicy w momencie przystępowania do projektu musieli spełniać następujące kryteria:


 


 • grupa IA

   

  - wiek 15-16 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
  15 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 r.ż.)

  - bycie osobą bierną zawodowo

  - nieposiadanie lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych

  - posiadanie słabych wyników w nauce (tzn. uzyskanie średniej ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższej) i wykazywanie dużej absencji na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymujące się na poziomie 20% i wyżej)

   - zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są
  z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

   

 • grupa IB

   

  - wiek 16-17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
  16 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.)

  - bycie osobą bierną zawodowo

  - nie posiadanie lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych

  - nie uczestniczenie w żadnej formie kształcenia/szkolenia

  - posiadanie wykształcenia gimnazjalnego,

  - posiadanie opóźnienia w cyklu kształcenia, związanego z sytuacją życiową
  lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy)

  - zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

   

 • grupa II

   

  - wiek- 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
  18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.)

  - bycie osobą bierną zawodowo

  - bycie osobą niekształcącą się i nieszkoląca się (tzw. grupa NEET)

  - nie posiadanie w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy

  - zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim


 


Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:


- posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności


- żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej


 


Wsparcie OHP jest kierowane głównie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.


 

Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 14 586 757,50 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 12 293 719,22 zł


 


Bliższych informacji o projekcie udziela:


 


Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy


Ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa


tel. (22) 827-21-54 e-mail: mazowiecka@ohp.pl


www.mazowiecka.ohp.pl 


Zespół ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej:


Koordynator Wojewódzki Projektu:
 
Judyta Zasuwa
judyta.zasuwa@mazowiecka.ohp.pl

 

Specjalista

Dorota Kowalczyk 

dorota.kowalczyk@mazowiecka.ohp.pl

 

Specjalista

Elżbieta Kornacka-Skwara

elzbieta.skwara@mazowiecka.ohp.pl


 

 


 


oraz następujące jednostki OHP, w których realizowany jest projekt:


 


GRUPA IA


 


- Hufiec Pracy 7-4 w Warszawie


ul. Konopacka 16, 03-428 Warszawa


tel.: (22) 618-07-33


e-mail: shp7-4@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-6 w Warszawie


ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa


tel.: (22) 424-98-35


e-mail: shp7-6@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-13 w Kozienicach


ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice


tel.: (48) 332-24-13


e-mail: hp7-13@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-26 w Pruszkowie


ul. Armii Krajowej 46/9, 05-800 Pruszków


tel.: (22) 728-36-72


e-mail: hp7-26@mazowiecka.ohp.pl


 


GRUPA IB


 


- Hufiec Pracy 7-9 w Warszawie


ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa


tel.: (22) 813-05-71


e-mail: shp7-9@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-11 w Płocku


ul. Otolińska 21, 09-400 Płock


tel.: (24) 268-11-37


e-mail: hp7-11@mazowiecka.ohp.pl


 


GRUPA II


 


- Hufiec Pracy 7-28 w Warszawie


ul. Rzymowskiego 38, 02-697 Warszawa


tel.: (22) 353-08-41


e-mail: hp7-28@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-22 w Warszawie


ul. Tarczyńska 12 lok. 32, 02-023 Warszawa


tel.: (22) 823-86-64


e-mail: hp7-22@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-8 w Wyszkowie


ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków


tel.: (29) 742-06-56


e-mail: shp7-3@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-1 w Radomiu


ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom


tel.: (48) 363-95-32


e-mail: shp7-1@mazowiecka.ohp.pl


 


- Środowiskowy Hufiec Pracy 7-5 w Ciechanowie


ul. Niechodzka 14, 08-400 Ciechanów


tel.: (23) 673-69-92


e-mail: shp7-5@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-7 w Siedlcach


ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce


tel.: (25) 632-36-78


e-mail: shp7-7@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-2 w Ostrołęce


ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka


tel.: (29) 769-16-08


e-mail: shp7-2@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-36 w Wołominie


ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin


tel.: (22) 787-36-43


e-mail: hp7-36@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-18 w Garwolinie


ul. Korczaka 10, 08-400 Garwolin


tel.: (25) 786-10-10


e-mail: hp7-18@mazowiecka.ohp.pl


 


- Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim


ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki


tel.: (25) 758-24-26


e-mail: hp7-19@mazowiecka.ohp.pl

 

 

 

 

Pliki do pobrania: 


Harmonogramy 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004