OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

REFUNDACJA - ARCHIWUM


ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI:


ZMIANY W REFUNDACJI OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU 


 
Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środkówFunduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518, z późn. zm.3))c§ 11 otrzymuje brzmienie:„§ 11. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.”. 


 
ZMIANY W REFUNDACJI OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Dz.U.235 poz. 1601 z dnia 19 grudnia 2008 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom nastąpiła zmiana w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, w którym mowa jest, iż pomoc udzielana jest do dnia 31 grudnia 2013 roku, natomiast realizacja podpisywanych w tym czasie umów nastąpi nie później, niż do dnia 31 lipca 2016 roku.


   
  
KOMUNIKAT W SPRAWIE PKD


Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich pracodawców składających wnioski o zwarcie umowy refundacyjnej o wpisywanie uaktualnionego numeru PKD. Do końca 2009 roku był okres przejściowy, w którym obowiązywały zarówno stare (z 2004 roku) jak i nowe (z 2008 roku) oznaczenia PKD. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje tylko nowe oznaczenie PKD i tylko takie będą przyjmowane we wnioskach o zawarcie umowy refundacyjnej, które składają Państwo do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – (Dz. U. 2010 Nr 251, poz. 1885) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności  - PKD, (Dz. U. 2009 Nr 59, poz. 489.)
Wnioski, które będą posiadały błędne oznaczenie PKD będą odsyłane do pracodawcy celem poprawienia.


  
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH PRZEPISÓW REFUNDACJI


Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uprzejmie informuje, że nastąpiły zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach prawnych dotyczących realizacji zadania refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym. Nastąpiła zmiana rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie MEN z dnia 24 marca 2010 roku ( Dz. U. 2010 Nr 61, poz. 378) – data wejścia w życie 29 kwietnia 2010 roku.


   
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW


Z dniem 1 stycznia 2011 roku zmianie uległ wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej który zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 10 Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom pracodawca dołącza do każdego wniosku o zawarcie umowy o refundację. Aktualnie obowiązujący wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej  znajduję się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  ( Dz. U. Nr 254, poz. 1704).


 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym ( Dz. U. z 2010 nr 244 poz. 1632)

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004