OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

dla rozwoju Mazowsza


 


dla rozwoju Mazowsza


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.

 „MODERNIZACJA OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JACIĄŻKU”


30.12.2010 r. zostało podpisane Porozumienie Nr RPMA.07.02. -14-136/09-00, zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w sprawie dofinansowania projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”
OSiW w Jaciążku jest jedyną stacjonarną jednostką MWK OHP na północy województwa mazowieckiego realizującą zadania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenów powiatów: makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego i pułtuskiego. Ośrodek prowadzi komplementarną działalność, zapewniając młodzieży zakwaterowanie, opiekę, wychowanie, uzupełnienie wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych.
Przedmiotem projektu była  modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku w celu utworzenia nowoczesnego centrum kształcenia zawodowego przystosowanego do świadczenia kompleksowych usług z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży w gminie Płoniawy Bramura w powiecie Maków Mazowiecki. W ramach projektu powstały nowoczesne pracownie nauki zawodu, warsztaty, sale dydaktyczno – lekcyjne, świetlice pracownia komputerowa, biblioteka oraz sala widowiskowo – sportowa. Został zagospodarowany teren ośrodka poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w postaci boisk sportowych, terenów zielonych.
Adaptacja Ośrodka pozwoliła na utworzenie 106 miejsc w internacie przeznaczonych dla młodych ludzi podchodzących ze środowisk wiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenów powiatu makowskiego i ościennych. W zmodernizowanym obiekcie młodzież zdobywa praktyczną wiedzę zawodową, korzysta z nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej.
Objęcie całościową opieką stacjonarną tak licznej grupy wpłynie na zwiększenie efektywności działań w zakresie nauczania zawodowego, resocjalizacji, działań profilaktycznych. Pozwoli to na osiągniecie założonych celów projektu którymi min. są: zwiększenie szans edukacyjnych, życiowych i zawodowych młodzieży z obszarów wiejskich i środowisk marginalizowanych, wspieranie infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej i pomocniczej.

 

Ostatni etap modernizacji Ośrodka został zrealizowany w latach 2010-2012.

 

Całkowita wartość projektu (po podpisaniu aneksu do porozumienia) wynosi 9 965 931,01 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 7 395 880,20 zł.

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

 

Aktualności

  

 

 

ARTYKUŁ ZAMIESZCZONY W OSTATNIM WYDANIU KWARTALNIKA„Fundusze europejskie na Mazowszu” nr 4/2014


 

 

  artykuł: link

 

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 18 październik 2012


7-2 OSIW UROCZYŚCIE OTWARTY

Komendant MWK OHP Elżbieta Popczuk podczas prezentacji historii remontu w Jaciążku
 

18 października przecięciem wstęgi przez Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Czesławę Ostrowską oraz Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora oficjalnie,  po wielkiej modernizacji, otwarto Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 powitaniem przybyłych gości przez szefową Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – Komendant Elżbietę Popczuk. Wśród znamienitych zaproszonych znaleźli się podsekretarz stanu  MPiPS, przedstawiciele władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Komendant Główny OHP, radni i parlamentarzyści związani z regionem makowskim, władze powiatu makowskiego oraz gminy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, CECH-u  i lokalnych: Policji oraz Straży Pożarnej, duchowni, dziennikarze  lokalnych mediów i wielu, wielu innych.

Marian Najdychor, Komendant Główny OHP oraz Elżbieta Popczuk odznaczeni przez gen. Edmunda Ząbka (w środku) Złotymi Krzyżami Związku Piłsudczyków RP
Przywitawszy gości, Komendant Wojewódzka zapoznała przybyłych ze strukturą, misją i działalnością MWK OHP. Krótko przybliżyła też zgromadzonym historię Ośrodka w Jaciążku począwszy od 1993 r., od kiedy to został on po raz pierwszy wydzierżawiony przez Ochotnicze Hufce Pracy od pierwotnych właścicieli – Salezjanów, aż po okres kiedy stał się własnością OHP w roku 1998, przez decyzję o wszczęciu generalnego remontu w roku 2004, po dziś dzień, kiedy to 7-2 OSiW odrodził się na nowo, jako pięknie odrestaurowany kompleks architektoniczny, przystosowany do potrzeb młodzieży uczącej się i wychowującej pod opieką OHP. Po wstępie Komendant Wojewódzkiej , głos zabrali goście.


Symboliczne przecięcie wstęgi przez Wiceminister Czesławę Ostrowską
Czesława Ostrowska, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła wagę i znaczenie działań OHP dla młodzieży i zapewniła o nieustającej przychylności państwa dla dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy oraz idei jaką ze sobą niosą.

- Gdy współcześnie cała Europa boryka się z problemem młodzieży, która wymyka się obowiązkowi szkolnemu, nasz kraj przoduje w realizacji tego obowiązku. To, że Polska ma takie osiągnięcia w tym względzie, to również i Wasza zasługa – mówiła.
Jednocześnie przekazała zebranym słowa Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który nie mógł stawić się osobiście na uroczystości, a który napisał do kadry i młodzieży 7-2 OSiW: „Dzisiejszy dzień jest ważnym wydarzeniem w rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy. Kolejna placówka otwiera swoje podwoje.

 

 

Komendant Główny OHP przecięciem wstęgi otwiera Ośrodek w Jaciążku
To przedsięwzięcie urzeczywistnia oczekiwania młodzieży, rodziców, opiekunów, pracowników OHP, władz, całej tutejszej społeczności i będzie służyć w procesie wychowania, jak również organizowania życia kulturalnego i sportowego”.

Dziękując Wiceminister za jej słowa uznania dla OHP, Komendant Główny OHP Marian Najdychor  podkreślił, że Ochotnicze Hufce Pracy nadal będą aktywnie się rozwijać, pozostając wiernym misji służenia młodzieży i z pewnością nie zawiodą oczekiwań, jakie wiąże z nimi resort. Komendant Najdychor podziękował też wszystkim sojusznikom, którzy wspierali remont Ośrodka w Jaciążku, a następnie skierował swoje słowa do kadry wychowawczej placówki.

 

 

Poseł Andrzej Kania próbuje swoich sił w roli ślusarza, na warsztatach szkoleniowych 7-2 OSiW
- Od wielu lat, pracując tu, jesteście mądrymi i niezastępowalnymi przewodnikami młodzieży – mówił. – Ta młodzież, która do nas trafia, szczególnie potrzebuje takich przewodników, jak Wy. Życzę Wam, aby tu, w tym odrestaurowanym Ośrodku, Wasza praca zrodziła owoc , w postaci wdzięczności i dobrego rozwoju młodych ludzi.

Po Komendancie Głównym OHP w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, głos zabrał Mirosław Augustyniak  – Radny Województwa Mazowieckiego. W swoim liście kierowanym do władz MWK OHP oraz 7-2 OSiW, Marszałek zauważył, iż dzięki kompleksowej modernizacji Ośrodka w Jaciążku, przed zagrożoną wykluczeniem społecznym i ubóstwem młodzieżą otworzyły się wielkie szanse i możliwości.

 

 

Zwiedzający w pracowni komputerowej Ośrodka.
Teraz – pisze – „ młodzi ludzie mają zapewnione świetne warunki do rozwijania swoich umiejętności oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych”.

Od lat związany z powiatem makowskim Mirosław Augustyniak zapewnił, że będzie on zawsze przyjazny działaniom OHP, ponieważ jak powiedział:
- Wpływacie na losy młodzieży, a te nie łatwo jest odmienić, Wy dzięki swojej pracy i staraniom, potraficie do tego doprowadzić, odmienić los młodych ludzi na lepszy .
Z kolei poseł Andrzej Kania, Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Kontroli Państwowej uznał, że ponowne otwarcie Ośrodka, to doskonały argument przeciw eurosceptykom i tym, którzy wątpią w istotną rolę OHP.
- Ten Ośrodek to wielki sukces OHP – mówił. – Cudowne jest to, że Państwo i Unia Europejska zechcieli wspomóc  jego modernizację.

 

 

Teresa Michalak z ostrołęckiego Kuratorium Oświaty w rozmowie z uczniami OHP w zawodzie kucharz
Dzięki wspólnym działaniom, OHP będzie mogła realizować to, do czego jest stworzone – pracę z młodzieżą trudną, młodzieżą, która błądzi, która gdzieś po drodze gubi wartości, nie zawsze zresztą z własnej winy. Życzę Wam, żeby w tych murach, jak najwięcej młodych ludzi znajdowało drogę powrotną, do siebie, do wartości, do wzrastania.

Podobne zdanie wyraził Zbigniew Deptuła, Starosta Powiatu Makowskiego.
- Otwieramy wiele obiektów – mówił. – Ale doprowadzenie do końca, do otwarcia tak dużej placówki, z którym wiążą się tak istotne cele, to rzadkość.
Natomiast Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce powiedziała, iż widząc placówkę w Jaciążku, z optymizmem patrzy na przyszłość młodzieży.

 

 

W salach konferencyjno-szkoleniowych 7-2 OSiW
- To wzorcowy Ośrodek dla innych w Polsce – mówiła. – Miarą człowieka jest troska o dziecko, remontując ten obiekt, wykazaliście się niezwykłą troską o dobro młodzieży. Wielki szacunek za to dla Was.

Wyjątkowym gościem uroczystości okazał się Generał Edmund Ząbek, Prezes Krajowego Zarządu Piłsudczyków, który wyjawił, że przed 50 laty był wychowankiem Ośrodka w Jaciążku.
- Przybyłem tu wraz z siostrą, jako 11 –letnie pacholę – opowiadał. – Wtedy mieścił się tu Dom Dziecka. Wychowałem się tu, tu wszczepiono mi wartości, którymi kieruję się do dziś, stąd wyniosłem ducha patriotyzmu. Dziś patrzę na zmiany jakie zaszły w budynkach Ośrodka i przyjmuję je z radością.

 

 

Testowanie sprzętu sportowego w Ośrodku
Ośrodek jest piękny i co cieszy jeszcze bardziej, będzie kontynuował misję i szerzył idee, które kiedyś ukształtowały mnie, moją siostrę i wielu młodych ludzi. Jestem dumny, że mogę gościć w tych murach – dodał i ku zaskoczeniu gospodarzy postanowił uhonorować ich za trud włożony w doprowadzenie placówki do świetności.

- Za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego nadaję Złoty Krzyż Zasługi Piłsudczyków RP Panu Marianowi Najdychorowi  oraz Pani Elżbiecie Popczuk – powiedział. – Zaś na ręce kierownika tutejszego Ośrodka Szkolenia i Wychowania przekazuję ten Ryngraf, by przypominał Wam o wadze patriotyzmu w wychowaniu nowych pokoleń.

 

 

Biblioteka
Pod koniec pierwszej części spotkania, głos zabrał także proboszcz sąsiadującej z Ośrodkiem Parafii św. Stanisława Kostki, Ks. Leszek Gajewski, który wspominał czasy, kiedy Ośrodek stanowił własność Towarzystwa Salezjańskiego.

- Misją Salezjanów jest wspierać wychowanie młodzieży – powiedział. – Cieszy  to, że jest ona tak zbieżna z ideami OHP. Na pewno dzieło, które się zaczyna wraz z otwarciem na nowo tej placówki w Jaciążku, może liczyć na nasze wsparcie – zapewnił.  
Pierwszą część spotkania zakończyła młodzież 7-2 OSiW, która podziękowała za stworzenie tak pięknego miejsca do jej dalszego rozwoju  Komendantom  MWK oraz KG OHP i wręczyła swoim dobroczyńcom pęki kwiatów.

 

 

 

Warsztaty krawieckie
W części drugiej uroczystości Wiceminister Czesława Ostrowska wraz Komendantem Głównym OHP Marianem Najdychorem oficjalnie, symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali otwarcia Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku. Następnie zaproszono wszystkich przybyłych na zwiedzanie budynków i terenów placówki.  Zwiedzający byli pod wielkim wrażeniem estetyki i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń, z ciekawością zaglądali do sali warsztatowych, gdzie młodzież odbywała zajęcia, chętnie podejmowali się  osobistego testowania nowoczesnego sprzętu, w jaki wyposażono placówkę. Dobre emocje i pozytywne wrażenia towarzyszyły gościom do końca spotkania, które ostatecznie sfinalizował kolejny miły akcent dnia - smaczny poczęstunek.

Przy stole i smakołykach jeszcze długo dyskutowano o potrzebach młodzieży i kierunkach rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy. Większość gości nie miała wątpliwości, że wiele racji było w zacytowanych podczas uroczystości słowach Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, który z okazji otwarcia Ośrodka, w wystosowanym na tę okoliczność liście do szefowej MWK OHP, napisał:

„Wszyscy wiemy, jak ważną rolę spełniają Ochotnicze Hufce Pracy jednostki wyspecjalizowane w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. MWK OHP jest jednostką realizującą politykę państwa w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży.

Nowo otwarta placówka jest na to niezbitym dowodem, ale i niezwykle ważnym elementem w kompleksowym spojrzeniu na kwestie rozwoju młodych ludzi. Jest to w pełni przemyślana i wieloaspektowa odpowiedź na bieżące potrzeby w zakresie kształcenia, wychowania wielu pokoleń Polaków”.

  

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 16 września 2012


OŚRODEK W JACIĄŻKU WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

 

Komendant Wojewódzki MWK OHP Elżbieta Popczuk, Dyrektor Biura MWK OHP Wojciech Biczan oraz Kierownik 7-2 OSiW Marek Papieski, oprowadzają po Ośrodku zaproszonych na Dzień Otwarty gości
 

W niedzielę dzień otwarty dla okolicznych mieszkańców i przedstawicieli władz powiatu oraz gminy, w poniedziałek natomiast odprawa komendantów jednostek MWK OHP i wizyta wielkopolskich badaczy. W takie wydarzenia obfitował w dniach 16-17 września świeżo otwarty po modernizacji Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku.

Mecze futbolowe lokalnych drużyn oraz reprezentantów MWK OHP, słodki poczęstunek dla gości i oczywiście możliwość zwiedzania pięknie odrestaurowanego z funduszy UE i środków budżetu państwa Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, stanowiły nie lada atrakcje podczas niedzielnych uroczystości, odbywających się na terenie mazowieckiej jednostki OHP w powiecie makowskim. Goście dopisali, chętnych zobaczenia, jak wygląda Ośrodek nie brakowało.

 

 

 

Zwiedzanie sali gimnastycznej 7-2 OSiW
 

Jego świetnie wyposażone sale lekcyjne, pokoje internatowe, warsztaty, salę gimnastyczną, stołówkę, boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną itp. zwiedzali m.in. Starosta i Wicestarosta Powiatu Makowskiego, Władze Gminy Płoniawy oraz liczne grono mieszkańców Jaciążka. Zwiedzający, zwłaszcza Ci, którzy widzieli placówkę przed modernizacją i teraz, byli pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczyli.
- Ośrodek wygląda naprawdę pięknie – mówili. – Gdybym był uczestnikiem OHP z przyjemnością zdobywałbym tu wiedzę i kształcił się w wybranym przez siebie zawodzie.
Dniu otwartemu towarzyszyło wiele atrakcji. Był grill, konkurencje sportowe i panowała serdeczna atmosfera. Tak było w niedzielę, natomiast w poniedziałek, do 7-2 OSiW zjechali komendanci jednostek OHP z Mazowsza, by po pierwsze, również zobaczyć wyremontowaną placówkę, a po drugie wziąć udział w odprawie oraz w badaniu fokusowym do projektu „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”.

 

 

Prezentacja ślusarskich warsztatów szkolnych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku
 

To ostatnie przeprowadziła 17 września w Ośrodku Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina - wykonawcą pierwszej części wspomnianego projektu innowacyjnego, realizowanego przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania w partnerstwie z OHP oraz Wielkopolską Grupą Prawniczą. W badaniu służącemu projektowi, który zakłada opracowanie oraz przetestowanie nowej metody wczesnej interwencji i ułatwienia wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez stopniowe przygotowanie młodzieży przebywającej w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego, chętnie wzięli udział wszyscy komendanci jednostek MWK OHP.
Badacze byli bardzo zadowoleni ze współpracy, zaś komendanci po 90 minutach pogłębionego wywiadu zasiedli do zebrania. Wrześniową odprawę poświęcono podsumowaniu procesu edukacyjno-wychowawczego na Mazowszu w minionym roku szkolnym 2011/12 oraz zaplanowaniu działań na rok bieżący.

 

 

Mecz piłki nożnej między lokalną młodzieżą a przedstawicielami kadry MWK OHP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprawa komendantów mazowieckich jednostek OHP w jednej z sal konferencyjnych Ośrodka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 3 września 2012


OŚRODEK W JACIĄŻKU WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ
 
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku”. Od 3 września placówkę otwarto dla młodzieży.
 
Ostatni etap modernizacji Ośrodka – przedsięwzięcia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, trwał 15 miesięcy i swój finał miał 30 sierpnia tego roku. To wtedy właśnie inwestycja, z wynikiem pozytywnym została odebrana przez organa wydające niezbędne do funkcjonowania takiej placówki pozwolenia. W związku z brakiem zastrzeżeń do wykonania określonych projektem prac przez radomską firmę Rosa-Bud S.A., Ośrodek z pierwszym dniem nowego roku szkolnego mógł ruszyć ze swoją statutową działalnością edukacyjno-wychowawczą. W pięknie odrestaurowanych i zmodernizowanych budynkach
7-2 OSiW w Jaciążku znajdzie się miejsce dla 80 młodych ludzi, chcących kształcić się w takich zawodach jak: kucharz, ślusarz, krawiec czy stolarz. Doskonale wyposażone szkolne sale dydaktyczne oraz warsztaty, a także funkcjonalne i estetyczne pokoje internatowe zapewnią uczestnikom OHP komfortowe warunki do zdobywania wiedzy i rozwoju. Z dniem 3 września w nowo otwartej placówce pojawili się już pierwsi uczniowie i rozpoczęto rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 3 lipca 2012


3 lipca 2012 na stronie serwisu informacyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie został opublikowany artykuł odnośnie wizyty w remontowanym obiekcie OSiW w Jaciążku.
  
Poniżej treść ogłoszenia:
  
"W dniu 27 czerwca w siedzibie Starostwa w Makowie Maz. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP ze starostami makowskimi. Spotkanie miało formę roboczą i dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z kończącym się remontem obiektów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku i przeniesieniem tam działalności Ośrodka OHP oraz Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania. Po zakończeniu rozmów decydenci udali się do remontowanych obiektów, aby naocznie ocenić zaawansowanie prac. Podczas zwiedzania budynków stwierdzono zgodnie, że powstał piękny, nowoczesny obiekt zapewniający młodzieży idealne warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju.
Zaawansowanie prac gwarantuje uruchomienie Ośrodka z początkiem nowego roku szkolnego."
  
  
Bezpośredni link do tego artykułu poniżej:
link
 
  

  

  

  

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 27 maj 2012


Ogłoszenia zamieszczone w prasie lokalnej północnego Mazowsza, reklamujące projekt oraz przedstawiające Ośrodek dla celów rekrutacji uczestników
 

 

 

Poniżej do pobrania ogłoszenia w wersji PDF:

1. Ogłoszenie: PLIK

 

2. Ogłoszenie: PLIK

 

 


 

  

 

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 22 marca 2012


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 2011 26 stycznia 2012


Fragment gotowej elewacji
 

Koniec roku to czas podsumowania dokonań oraz przygotowania planów na przyszłość. Dla naszego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku” rok 2011 był okresem przełomowym. Wykorzystując otrzymane z Unii Europejskiej środki finansowe, wykonano znaczną część prac i zleceń dotyczących budowy obiektów, nadzoru inwestorskiego i promocji projektu. Rozpoczęta
w maju ubiegłego roku inwestycja przebiega bardzo sprawnie. Zakończono prace konstrukcyjne, polegające na  wymianie części stropów, rozbudowie klatek schodowych w budynku głównym. W całym budynku została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa  oraz wykonano termomodernizację obiektu z pomalowaniem elewacji. Wewnątrz postawiono ścianki działowe w internacie, na poddaszu, przebudowano salę gimnastyczno-widowiskową, blok żywieniowy oraz segment z salami szkoleniowymi. Trwają tam prace wykończeniowe – układanie tynków, glazury, terakoty. Jednocześnie wykonywano instalacje elektryczne, wentylację i centralne ogrzewanie. Po uruchomieniu kotłowni w grudniu ubiegłego roku, prace mogą być kontynuowane niezależnie od panującej aury.

 

 

Roboty wykończeniowe
 

Równolegle prowadzona była budowa obiektu warsztatowego na miejscu wyburzonego starego budynku. Wykonano już elewację, obecnie trwają  roboty wykończeniowe.
Wokół całej posesji wykonano ogrodzenie. Trwają też roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Drogi, chodniki i miejsca parkingowe, tereny zielone oraz dwa boiska sportowe dopełniają wykończenie całego kompleksu. Z dnia na dzień zmienia się wygląd Ośrodka i otoczenie wokół niego. Po zrealizowaniu zadań planowanych na 2011 rok  zaawansowanie inwestycji wynosi około 62%.
Modernizacja prowadzona jest profesjonalnie i zgodnie z harmonogramem przez Wykonawcę robót – firmę ROSA-BUD z Radomia. Obiekty będą gotowe do przyjęcia młodzieży zgodnie z planem – we wrześniu 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piece w uruchomionej kotłowni
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi dojazdowe i parkingi

 

 

 

 

 

  

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 24 listopada 2011


24.11.2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.11.2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 14 października 2011


budowa drogi przy budynku warsztatu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remont internatu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fragment gotowej elewacji
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek z perspektywy terenów sportowych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prace przy dociepleniu budynku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 19 września 2011


19.09.2011 - remont
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2011 - remont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2011 - remont
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2011 - remont
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2011 - remont
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BIEŻĄCE INFORMACJE O PROJEKCIE 29 czerwca 2011


29.06.2011 - remont
 

Projekt Nr RPO/7.2/1/00297/09 pt. „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania 

w Jaciążku”


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,       w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 20 maja 2011 r. została zawarta umowa z firmą ROSA-BUD Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu przy ul. Gazowej 5/7, na realizację zamówienia  pt.:  " Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku". 

Od początku czerwca 2011 r. Wykonawca podjął intensywne prace rozbiórkowe i budowlane w obiekcie. Zgodnie z zawartą umową i zatwierdzonym harmonogramem robót Ośrodek ma być gotowy w ciągu 15 miesięcy. Działalność wychowawczo-szkoleniowa powinna  ruszyć  we wrześniu 2012 r.  

 

 

 

 

 

tablica na budowę
 

Zmodernizowany Ośrodek będzie zespołem szkół prowadzącym działalność komplementarną, zapewniając młodzieży zakwaterowanie, opiekę, wychowanie, uzupełnienie wykształcenia na poziomie gimnazjum oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych, tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy dla społeczności lokalnej. 


Inwestycja jest realizowana przy udziale funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach  Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remont - ciąg dalszy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MODERNIZACJA OSIW W JACIĄŻKU ROZPOCZĘTA


Młodzież podczas zwiedzania obiektu OSiW w Jaciążku
 

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczyna realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku”, współfinansowanego   przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 20 maja 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, firmą ROSA-BUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu ul. Gazowa 5/7. Zaplanowana inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 15 miesięcy, czyli wszystko wskazuje na to, że młodzież OHP ma szansę rozpocząć rok szkolny 2012/2013 w dobrze wyposażonym, nowym obiekcie w Jaciążku.

 

 

Uczestnicy OHP przed budynkiem OSiW w Jaciążku

Jak ważne jest zapewnienie dla młodzieży odpowiednich warunków do nauki wskazują wypowiedzi uczestników  7-2 OSiW z Makowa Mazowieckiego, którzy świętowali 14 kwietnia br. w Jaciążku po zdaniu egzaminów końcowych w gimnazjum – „Na miejscu chłopcy zwiedzali mury starego Ośrodka i podziwiali piękny krajobraz lasów, łąk i rozlewisk rozciągających się wokół budowli. Największe wrażenie zrobiło na uczestnikach malownicze położenie placówki OHP w Jaciążku, boisko do gier i ogrom przestrzeni, której brakuje im w mieście. Zafascynowani i wzruszeni trzecioklasiści podczas pieczenia kiełbasek, stwierdzili, że chcieliby zdobywać dalsze wykształcenie zawodowe, właśnie tutaj”.

  

  

  

  

 


 

 

 

POROZUMIENIE O DOFINANSOWANIE PODPISANE

 

 

  

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004