OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

REFUNDACJA

Informujemy, iż Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie – refundacja zmieniło swoją siedzibę.

Aktualny adres : ul. Rabsztyńska 8 01-140 Warszawa

22 862 85 76

 

WAŻNE


Przypominamy, iż umowy o refundację  zawarte do 31 grudnia 2013r.na podstawie  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 19 grudnia 2008r.  można realizować do 31 lipca 2016r.  ( Dz. U. 235 poz. 1601 § 11 „ pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 roku, a realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 roku”) .
     W przypadku umów o refundację zawieranych od dnia 31 grudnia do dnia 30 czerwca 2014 r. na mocy noweli z dnia 19 grudnia 2013 r. nie ma przeszkód prawnych do ich realizacji po dniu 31 lipca 2016 r.


UWAGA PRACODAWCY!
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI OD 1 LIPCA 2014

 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DZ.U. z 2014, poz 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Zgodnie z § 8 w/w Rozporządzeni zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.


Powiązane akty prawne:
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Ponadto wśród zmian określono terminy i zasady rozpatrywanych wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników w § 9 rozporządzenia:
1. Do umów o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wniosków o dokonanie refundacji składanych zgodnie z tymi umowami stosuje się przepisy dotychczasowe.


2. Wnioski o zawarcie umowy o refundację i wnioski o przyznanie refundacji złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się na podstawie niniejszego rozporządzenia.


3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia pracodawca uzupełnia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania centrum edukacji.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951 z późn. zm.), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stają się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmowała wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzenia młodocianych (młodocianym zgodnie z Kodeksem pracy racy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat -art. 190 § 1 KP). Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Komendy Wojewódzkie i Centra Edukacji  i Pracy Młodzieży.


 
Refundowane Pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe niż procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego  od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.


Procent refundowanego Pracodawcy wynagrodzenia odpowiednio do roku nauki wynosi:

• w pierwszym roku nauki – 4%
• w drugim roku nauki –
5%
• w trzecim roku nauki –
6%
• w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia  zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę.

 

 


 
STAWKI REFUNDACYJNE 

 

 

PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI:


1. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ,
• pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).
• pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

• złożył w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy łącznie z wymaganymi załącznikami

WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH REFUNDACJĘ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 

 

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

 


ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2014W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 1 do rozporządzenia:

 

• wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku,

• wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

• 1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodziców lub opiekunów młodocianych pracowników. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w plikach do pobrania;
• 2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
• zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4));
• informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Ponadto w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:
1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego;
4) zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.
Wnioki można składać w terminie od 1. do 20. każdego miesiąca.

 


WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZA BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WRAZ Z PODPISEM /PIRECZĄTKĄ PRACODAWY ORAZ DATĄ
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpatruje wnioski o zawarcie umowy zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok, uwzględniając opinię do wniosku o zawarcie umowy, i w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosku o zawarcie umowy zawiadamia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wzywa pracodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodawcy podstawą do złożenia wniosku o wypłatę refundacji.

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę  po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI


Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży następujące dokumenty:
• Wniosek o dokonanie refundacji,
• Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składem na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
• Kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
• Kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek  - konto„51” )
• Kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk ZUS DRA )
• Informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia.
Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 

Masz pytanie dotyczące refundacji? Napisz do nas: mazowiecka@ohp.pl

 

AKTY PRAWNE:

1. art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) - pobierz plik

 

 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DZ.U. z 2014, poz 865) - pobierz plik 

 


3. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - pobierz plik 

 


4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  - pobierz plik

 

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, z póź. zm..);


• USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - pobierz plik

• USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik

 


6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632); -pobierz plik

   
7. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 (Dz. U. 2010, nr 53 poz. 312, - pobierz plik ) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 254, poz. 1704).- pobierz plik

  
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601); - pobierz plik

  
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716); - pobierz plik

   
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 517, 518); - pobierz plik

  
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z póź. zm.); - pobierz plik

 

12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3). - pobierz plik

 

 

13.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom -  pobierz plik 

 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis -  pobierz plik 


15. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie    -  pobierz plik 


16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.    -  pobierz plik 


17. Wykaz zawodów refundowanych    -  pobierz plik  

 

 

Załączone poniżej „Pliki do pobrania” zawierają zasady i niezbędną dokumentację, którą należy złożyć w celu ubiegania się o refundację:

Druki o dokonanie refundacji do umów zawartych do 30.06.2014 

- Informacja o numerze konta bankowego

- Informacja o kosztach

- Wniosek o refundację do umów podpisanych do 30.06.2014 

 

 

Druki o zawarcie umowy o refundację składane po 1.07.2014

- Wniosek o zawarcie umowy nowy od 01 07 2014

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

- Informacja o numerze konta bankowego

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Druki o dokonanie refundacji do umów zawartych po 1.07.2014

- Informacja o numerze konta bankowego

- Wniosek pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów  od 01 07 2014

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004