OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE

 

 

MWK OHP zapewnia swoim uczestnikom warunki do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub przekwalifikowania.
Opracowuje i realizuje programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem.
MWK OHP zajmuje się przede wszystkim młodzieżą ze środowisk bezrobotnych, rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożoną wypadnięciem z systemu edukacji – co roku jest to około 3000 osób, które przebywają w ośrodkach szkolenia i wychowania oraz hufcach i środowiskowych hufcach pracy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Kadra pedagogiczna współpracuje ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką młodzieży, m.in. z policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami ds. uzależnień itp.
Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w ramach  MWK OHP

Uczestnik Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy otrzymuje:
 
1) pomoc w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje każdej osoby oraz doradzają jej wybór zawodu),
2) pomoc w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą  a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie,
  
3) skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, gimnazjum):
w przypadku pobierania nauki w gimnazjum zapewnia się każdemu uczniowi jednocześnie przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji; egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze,
  
4) ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań.
  
REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI ORAZ NAUKA ZAWODU W RAMACH MWK OHP
Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieży wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową.  

Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
  
Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w Warsztatach Szkoleniowo - Produkcyjnych OHP. Nauka zawodu trwa 3 lata. Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej jednak niż  22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.
  
Kształcenie i egzaminy są bezpłatne
 
Najczęściej wybieranymi zawodami, w których kształci się młodzież OHP są:
- kucharz
- wędliniarz
- fryzjer
- sprzedawca
- mechanik pojazdów samochodowych
- cukiernik
- piekarz
- blacharz
- lakiernik
- stolarz
- krawiec
A także w innym zawodzie wybranym przez uczestnika.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004