OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Wojewódzki konkurs dotyczący wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Postanowienia wstępne.

1. Organizatorem Wojewódzkiego konkursu dotyczącego wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy, zwanego dalej konkursem, jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.
2. Konkurs jest przedsięwzięciem kultywującym tradycję Junackich Hufców Pracy oraz perspektywicznym spojrzeniem na funkcjonowanie instytucji, bilansem wiedzy o ofercie wsparcia i zasięgu oddziaływania, stanowiącym jeden z wyznaczników zmian i promocji usług wśród grup beneficjentów.
3. Tematem przewodnim konkursu są wyzwania stojące przed Ochotniczymi Hufcami Pracy wywodzące się z tradycji Junackich Hufców Pracy.
4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

§ 2
Założenia i cele konkursu.

1. Założeniem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wyróżniająco wykażą się umiejętnością autorefleksji oraz chęcią intelektualnej wędrówki po historii i współczesności Ochotniczych Hufców Pracy oraz ich patronie.
2. Celem głównym konkursu jest kultywowanie tradycji Ochotniczych Hufców Pracy sięgającej Junackich Hufców Pracy i stawianie instytucji nowych wyzwań.
3. Konkurs ma również na celu:
-upowszechnienie wśród młodzieży OHP wiedzy o działalności instytucji i jej patronie;
-ukazanie i upamiętnienie różnorodności efektów oddziaływań edukacyjnych oraz wychowawczych OHP dla rynku pracy i integracji społecznej;
-promocję pozytywnego wizerunku instytucji w opinii społecznej.
 


§ 3
Adresaci konkursu.

1. Konkurs jest adresowany do grupy młodzieży objętej kształceniem i wychowaniem OHP.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczestnicy OHP przebywający pod opieką stacjonarną oraz dochodzącą jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP.

§ 4
Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie w określonym terminie kompletnie wypełnionego zgłoszenia.
2. Zgłoszenie należy wypełnić i podpisać zgodnie z wymogiem, a następnie przesłać w terminie do 28 lutego 2018 r. drogą elektroniczną na adres:
ksztalcenie@mazowiecka.ohp.pl
3. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu podczas finału przedsięwzięcia.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5
Organizacja i przebieg konkursu.

1. Konkurs jest trzyetapowy:
-I etap (eliminacje na poziomie podstawowym HP, ŚHP, OSiW, CKiW);
-II etap (eliminacje wojewódzkie na poziomie WK);
-III etap (finał ogólnopolski na poziomie centralnym).
2. Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu testu dotyczącego wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy.
3. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu zostają laureatami konkursu.
4. Zakres wiedzy niezbędnej do rozwiązania testu obejmuje podstawową znajomość zagadnień dotyczących:
- Ochotniczych Hufców Pracy (narodziny idei organizacji pracy ochotniczej młodzieży w Polsce; organizacja Junackich Hufców Pracy; utworzenie Ochotniczych Hufców Pracy; podmiot sprawujący nadzór nad OHP; zakres i rodzaj usług świadczonych przez OHP w tym główny zakres wsparcia udzielanego przez różne rodzaje jednostek OHP; struktura i organizacja OHP; symbole i znaki graficzne OHP – logo, flaga; główne kierownictwo OHP; lokalizacja głównych jednostek organizacyjnych – KG, WK, CKiW; nagrody przyznane OHP; organizacja i tradycja ogólnopolskich przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych OHP w tym ich organizatorzy i bieżące edycje konkursów ogólnopolskich; ogólne informacje i szczególne ciekawostki/opowiastki o OHP, duszpasterze krajowi OHP; udział OHP w Światowych Dniach Młodzieży; uzyskanie patronatu św. Jana Pawła II, główne założenia „Gwarancji dla Młodzieży”, „Ginących zawodów” oraz „Karty Dużej Rodziny”; główne numery telefonów informacyjnych OHP). Przedmiotową wiedzę można uzyskać na stronie internetowej www.ohp.pl oraz z powszechnie dostępnych źródeł informacji.
- Świętego Jana Pawła II – patrona OHP (narodziny, najbliższa rodzina, dzieciństwo, młodość, udział w Junackich Hufcach Pracy, dorosłe życie, zainteresowania i zamiłowania, działalność, pontyfikat, kierunki podróży apostolskich, pielgrzymki do Polski, charakterystyczne zwyczaje, najbliżsi współpracownicy papieża, najsłynniejsze słowa-cytaty papieża, przydomki papieża, zamach na papieża, choroba oraz śmierć i pogrzeb, ogłoszenie Jana Pawła świętym).

 

§ 6
Komisja konkursowa.

1. Komisję konkursową wyłaniającą laureatów konkursu tworzą osoby powołane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP.
2. Za organizację i przebieg prac Komisji konkursowej odpowiada jej przewodniczący.
3. Do zadań Komisji konkursowej należy:
-ocena zadań konkursowych zgodnie z zasadami określonymi regulaminem;
-czuwanie nad prawidłowością czynności związanych z przebiegiem konkursu;
-prowadzenie dokumentacji konkursowej;
-analiza formalna i merytoryczna zgłoszeń kandydatów;
-rozwiązywanie spraw spornych (głos rozstrzygający ma przewodniczący Komisji);
-terminowe wyłonienie laureatów konkursu;
-sporządzenie dokumentacji prac Komisji;
-zachowanie tajności obrad konkursowych.

§ 7
Nagrody.

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w wyniku oceny Komisji konkursowej.
2. Nagrodę stanowi upominek oraz dyplom.
3. Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród dla laureatów konkursu podejmuje organizator w porozumieniu z Komisją konkursową.

§ 8
Postanowienia końcowe.

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu
 
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian w regulaminie konkursu.
4. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują rozstrzygnięcia Komisji konkursowej.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004