OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

REGULAMIN VIII PRZEGLĄDU KULTURY MŁODZIEŻY OHP

I. CELE  PRZEGLĄDU

1. Cel główny:
- stworzenie uzdolnionej artystycznie młodzieży OHP możliwości prezentacji swojego   dorobku artystycznego;
2. Cele szczegółowe:
- pogłębianie wrażliwości uczestników na odbiór wartości kulturalnych;
- wymiana doświadczeń artystycznych;
- integracja społeczności OHP;
- promocja osiągnięć kulturalnych OHP w środowisku lokalnym;
- kształtowanie wrażliwości społecznej młodzieży w kontekście dokonań artystycznych.

II. PRZEWIDYWANE EFEKTY WYCHOWAWCZE:

1. Rozwijanie oferty realizowanych w OHP programów wychowania kulturalnego młodzieży.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze.
3. Rozwijanie porozumienia międzypokoleniowego i międzykulturowego
w poszanowaniu i tolerancji różnorodności artystycznej.
4. Doskonalenie nawyku przestrzegania norm etycznych oraz zasad godnego reprezentowania macierzystej jednostki podczas prezentacji artystycznych przeglądu.

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W przeglądzie biorą udział uczestnicy OHP wyłonieni przez jury podczas etapów lokalnych, wydelegowani imiennie przez poszczególne mazowieckie jednostki opiekuńczo-wychowawcze OHP. 
2. Skład osobowy reprezentacji danej jednostki tworzą uczestnicy OHP wg zgłoszeń
z jednostek i opiekunowie - 1 opiekun dla reprezentacji.
 
3. Zgłoszenie udziału reprezentacji w VIII WPKM należy przesłać
do dnia 14 kwietnia 2018 r. na adres e-mail:
ksztalcenie@mazowiecka.ohp.pl  
4. W VII Wojewódzkim Przeglądzie Kultury Młodzieży OHP biorą udział  wyłącznie uczestnicy OHP występujący w formach scenicznych.
5. Autorzy prac plastycznych nie biorą bezpośredniego udziału w VII WPKM.  Ich prace plastyczne dostarczają reprezentacje poszczególnych jednostek do MWK OHP.
6. Dopuszcza się możliwość występowania jednego uczestnika w więcej niż jednej formie/kategorii przeglądu.
7. Przegląd odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. od godziny 11.00.

IV. KOMISJA PRZEGLĄDU:

1. Na Przeglądzie powołana zostanie komisja oceniająca prezentacje uczestników. Komisja w składzie 3 osób: przewodniczący oraz dwóch członków.
2. Obowiązkiem Komisji jest:
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przeglądu w części konkursowej;
- zachowanie pełnej bezstronności i obiektywizmu w ocenie prezentacji;
- wytypowanie osób do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży OHP 2017
- wytypowanie osób do wyróżnionych; 
3. Komisja rozstrzyga wszelkie sprawy sporne jakie mogą wyniknąć w związku
z przeglądem i regulaminem Ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Komisji. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne i wiążące uczestników.

V. OCENA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ:

1. Twórczość plastyczna obejmuje:
- malarstwo (olej, akwarela, tempera, batik);
- grafikę (linoryt, drzeworyt i inne);
- grafikę użytkową (plakat, treść i forma dowolna, technika komputerowa);
- rysunek (ołówek, kredka, tusz);
- rzeźbę (drewno, glina, gips);
- tkaninę artystyczną;
- rękodzieło artystyczne (metaloplastyka, makrama, haft i inne).
2. Autorami prac w ww. kategoriach mogą być pojedyncze osoby (nie będą brane pod uwagę prace zespołowe).
3. Prace plastyczne poszczególnych reprezentacji dostarczają opiekunowie ekip
do MWK OHP w Warszawie, u. Gałczyńskiego 4.
4. Ww. prace ocenia 3-osobowa Komisja powołana przez organizatora.


VI. OCENA TWÓRCZOŚCI SCENICZNEJ

1. Prezentacje sceniczne obejmują następujące formy:
- teatralne -  teatr poezji, pantomimę, monodram, krasomówstwo, recytacje;
- muzyczne - zespoły instrumentalne, solistów instrumentalistów, zespoły wokalne, solistów wokalistów, zespoły instrumentalno-wokalne, zespoły folklorystyczne;
- taneczne - solistów tancerzy, zespoły taneczne (tańca towarzyskiego, break dance, tańca ludowego);
- kabaretowe
- inne widowiska rozrywkowe – cyrk, pokazy iluzjonistyczne, np. kostka Rubika, pokazy sztuki samoobrony itp.
2. Prezentacje poszczególnych ekip (tzw. przesłuchania) odbędą się w dniu 26.04.2018 r. w Warszawie w 7-32 HP przy ul. Puławska 234.
3. Czas przesłuchań reprezentacji poszczególnych jednostek nie może być dłuższy niż 30 minut.
4. Kryteriami oceny dokonań artystycznych są:
-   autentyczność twórczości autora;
-   poziom umiejętności wykonawczych;
-   kultura wykonania prezentowanej twórczości (w tym: wrażliwość artystyczna,
             interpretacja, pomysłowość);
-   prezentowanie repertuaru regionalnego.
5. Instrumenty muzyczne, rekwizyty, potrzebną scenografię itp. uczestnicy przywożą ze sobą.
6. Muzykę wykorzystywaną do prezentacji należy dostarczyć na pendrive’ach
lub nowych płytach CD z opisem.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Każdy uczestnik prezentacji scenicznych otrzyma od organizatora dyplom uczestnictwa.
2. Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii „prezentacje sceniczne” i „twórczość plastyczna” uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla jednostki opiekuńczo - wychowawczej, którą reprezentują.  Z oceny prac konkursowych zostanie sporządzony protokół.
3. Spośród wszystkich uczestników biorących udział w przeglądzie scenicznym zostanie wyłonionych 12 osób (niezależnie od zajętego miejsca) do udziału
w Ogólnopolskim VII Festiwalu Kultury Młodzieży oraz wyróżnione prace plastyczne.

X. FINANSOWANIE UDZIAŁU EKIP WOJEWÓDZKICH

1. Koszty ubezpieczenia, dojazdu i wyżywienia uczestników i kadry podczas imprezy pokryje Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP.

XI. POZOSTAŁE USTALENIA:

1. Organizatorzy zapewniają:
- przesłuchania sceniczne w kolejności i miejscu ustalonym przez organizatora;
2. Każda ekipa po przyjeździe na miejsce otrzymuje „Program VII Przeglądu Kultury Młodzieży OHP”.
3. Wyżywienie – obiad - w miejscu organizacji przeglądu.

UWAGA!

Ewentualne pytania oraz uwagi dotyczące udziału w Przeglądzie można kierować
do Zespołu Kształcenia i Wychowania MWK OHP na adres:
ksztalcenie@mazowiecka.ohp.pl lub telefonicznie 22 827-21-54

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004