OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Sprawny w Zawodzie

 

 

1. CELE KONKURSU:
• Celem głównym Konkursu jest stworzenie uczestnikom OHP kończącym w roku 2018 cykl kształcenia, możliwości sprawdzenia poziomu ich przygotowania
do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, zaś kadrze – okazji do przedstawienia efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• Celami szczegółowymi Konkursu są:
  podnoszenie jakości i efektywności procesu przygotowania zawodowego uczestników OHP;
  monitorowanie poziomu przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  zaznajamianie przyszłych absolwentów OHP z procedurami i przebiegiem zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych;
  skuteczne motywowanie uczestników do podjęcia wyzwania – przystąpienia
do ww. egzaminów;
  propagowanie idei zmagań konkursowych jako działania dodającego młodzieży pewności i sprawności konkurencyjnej;
  kształtowanie postaw moralnych zgodnych z ideą fair play – zachowania równych szans w zdrowej rywalizacji - umiejętności poczucia dumy
i radości z odniesionego zwycięstwa, ale i godnego przyjmowania poniesionej porażki;
  zwiększanie świadomości uczestników dotyczącej potrzeby zdobywania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych i udziału młodych ludzi
w egzaminach dających takie uprawnienia;
  systematyzowanie wiedzy teoretycznej i ogólnozawodowej w kontekście określonego zawodu;
  doskonalenie organizacji stanowiska pracy i prezentowania efektów podjętych zadań praktycznych;
  motywowanie do dalszej nauki i rozwoju zawodowego;
  poszerzanie wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz prawa pracy;
  stwarzanie okazji do dzielenia się dobrymi praktykami;
  wyrabianie w uczestnikach pożądanych cech takich jak: współpraca, kreatywność, konkurencyjność, wytrwałość, pracowitość, rzetelność;
  prezentacja osiągnięć uczniów uczestniczących w konkursie.

2. ORGANIZATORZY

• Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
• Organizator konkursu zapewnia uczestnikom odpowiednie narzędzia i materiały do wykonania danego zadania.

3.   WARUNKI UCESTNICTWA
• Konkurs zawodowy jest przeznaczony dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy:
  uczestników ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ);
  uczestników ostatniego roku rzemieślniczej nauki zawodu (RNZ);
• Reprezentanci (zespół) jest typowany przez Komisje Hufcowe, które przesyłają zgłoszenia do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP do dnia 6 kwietnia 2018 r.
• Dokumentację zgłoszeniową udziału w Konkursie stanowią:
  Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie „Sprawny w zawodzie” – 2018 (Załącznik nr 1);
  Oświadczenie o udziale w konkursie „Sprawny w zawodzie” 2018 (Załącznik nr 2);
  Zgodę na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania (w przypadku osób niepełnoletnich) ( Załącznik nr 3).
• Dokumentację należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i przekazać organizatorowi poszczególnych eliminacji w formie pisemnej i terminie ustalonym
w Regulaminie.
• W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych wykluczających możliwość uczestnictwa
w kolejnym etapie laureatów/zespołów eliminacji poprzedzających, dopuszcza się udział
w Konkursie zespołu z kolejnego następującego miejsca, z zachowaniem wszystkich pozostałych ustaleń konkursowych.
• Komisja konkursowa powołana będzie przez organizatora.


4.  ETAPY KONKURSU
• Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap – hufcowy (do 29 marca 2018 r.) – prace oceniają komisje w hufcach, które zgłosiły swój udział.
II etap – wojewódzki (13 - 14 kwiecień 2018 r.) – prace ocenia 3-osobowa Komisja powołana przez organizatora.

5.  ORGANIZACJA KONKURSU
Uczestnicy konkursu „Sprawny w zawodzie” przystąpią do rywalizacji w następujących zawodach: kucharz, fryzjer i stolarz.

• Organizacja I etapu.

Eliminacje wewnątrzhufcowe przeprowadzane są na podstawie części teoretycznej
i praktycznej. Do następnego etapu (finału) przechodzi jeden zespół/jeden reprezentant danego hufca, który uzyska największą liczbę punktów.


• Organizacja II etapu w zawodzie kucharz
Konkurs będzie odbywał się w dwóch konkurencjach.
Pierwsza konkurencja obejmuje: część teoretyczną – rozwiązanie testu jednakowego dla wszystkich uczestników konkursu ( czas trwania testu 45 min.). 
Druga konkurencja obejmuje część praktyczną polegającą na sprawdzeniu umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie nauki zawodu.
Czas trwania konkurencji - 120 min.
UWAGA: Należy zabrać ze sobą stroje oraz książeczki Sanepid-u.
  Każdy zespół musi wykonać określone danie.
  Po wykonaniu zadania należy zaprezentować wykonane potrawy i omówić sposób jego wykonania.
  Konkurs odbywa się w dwóch turach: na stanowiska wchodzą jednocześnie
4 zespoły.
  Komisja będzie oceniać wykonanie zadania wg kryteriów:
     W I konkurencji:
- Liczba punktów uzyskanych na teście
       W II konkurencji:
- Higiena osobista i stanowiska pracy
- Planowanie i dobór materiałów do wykonania zadania
- Organizacja stanowiskowa
- Wykonanie zadania
- Współpraca
- Czas wykonania
- Jakość wykonanego zadania
- Prezentacja wykonanego zadania 
UWAGA: W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez uczestników o kolejności miejsc decydować będzie odpowiedź pisemna na dodatkowy zestaw pytań.
Dyskwalifikacja może nastąpić za nieprzestrzeganie regulaminu i zmianę stanowiska pracy.

• Organizacja II etapu w zawodzie fryzjer
Konkurs będzie odbywał się w dwóch konkurencjach.
Pierwsza konkurencja obejmuje: część teoretyczną – rozwiązanie testu ( czas trwania testu 45 min.), oraz wykonanie na główce treningowej: fal ( czas wykonania 15 min.), pierścieni (czas trwania 15 min), nakręcenie trwałej ondulacji (15 min., – co najmniej dwiema technikami nawijania – 10 wałków). Główki treningowe mają mieć włosy zmoczone i zaczesane do tyłu.
Czas trwania konkurencji - 45 min.
Druga konkurencja obejmuje wykonanie fryzury.
UWAGA: Fryzura będzie wykonywana na główce treningowej. Efekt końcowy powinien być jak najbardziej zaskakujący i oryginalny.
Czas wykonania zadania nie powinien przekroczyć 120 min.
Uczestnicy konkursu będą mieli do dyspozycji podstawowe środki fryzjerskie i narzędzia do pracy.
  Po wykonaniu zadania należy zaprezentować wykonaną fryzurę i omówić sposób jej wykonania.
  Konkurs odbywać się będzie w dwóch turach: na stanowiska wchodzi jednocześnie 8 fryzjerów.
  Komisja będzie oceniać wykonanie zadania wg kryteriów:
W I konkurencji:
- Liczba punktów uzyskanych na teście
- Dokładność nakręcania trwałej ondulacji
- Dokładność wykonania fal
- Dokładność wykonania pierścieni

       W II konkurencji:
- Precyzja i trudność wykonania fryzury
- Prezentacja wykonanego zadania
- Czas wykonania
Oraz w kryteriach wspólnych dla I i II konkurencji:
- Bezpieczeństwo pracy
- Przygotowanie stanowiska pracy
- Higiena osobista i wykonania zadania.
UWAGA: W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez uczestników o kolejności miejsc decydować będzie odpowiedź pisemna na dodatkowy zestaw pytań.
Dyskwalifikacja może nastąpić za nieprzestrzeganie regulaminu, zmianę główki treningowej lub stanowiska pracy.

• Organizacja II etapu w zawodzie stolarz
Konkurs będzie odbywał się w dwóch konkurencjach.
Pierwsza konkurencja obejmuje: część teoretyczną – rozwiązanie testu ( czas trwania testu 45 min. )
Czas trwania konkurencji - 45 min.
Druga konkurencja obejmuje wykonanie drobnego produktu meblowego.
Czas wykonania zadania nie powinien przekroczyć 120 min.
Uczestnicy konkursu będą mieli do dyspozycji podstawowe środki stolarskie i narzędzia do pracy.
  Po wykonaniu zadania należy zaprezentować wykonany mebel i omówić sposób jej wykonania.
  Konkurs odbywać się będzie w jednej turze: na stanowiska wchodzi jednocześnie
5 zespołów.
  Komisja będzie oceniać wykonanie zadania wg kryteriów:
     W I konkurencji:
- Liczba punktów uzyskanych na teście
       W II konkurencji:
- Organizacja stanowiskowa
- Przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż
- Sprawność posługiwania się sprzętem i narzędziami
- Wykonanie zadania
- Współpraca
- Czas wykonania
- Jakość wykonanego zadania
- Prezentacja wykonanego zadania
UWAGA: W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez uczestników o kolejności miejsc decydować będzie odpowiedź pisemna na dodatkowy zestaw pytań.
Dyskwalifikacja może nastąpić za nieprzestrzeganie regulaminu lub zmianę stanowiska pracy.

• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14.04.2018 r.

5. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

• Eliminacje hufcowe na terenie wybranym przez jednostkę do 29 marca 2018 r.
• Etap wojewódzki konkursu – 13-14 kwietnia 2018 r. w Jaciążku. 

6. NAGRODY

• Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

7. USTALENIA KOŃCOWE

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwracalne.
• Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o uczestnikach Konkursu.
• Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
• Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
• Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz
w jednostkach biorących udział w przedsięwzięciu.

8. KONTAKT
• Dodatkowe informacje udzielane są przez Beatę Sikorzak pod numerem telefonu (22) 827 – 21 – 54 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
beata.sikorzak@mazowiecka.ohp.pl.

ZAPRASZAMY

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004