OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. programów / Specjalisty ds. programów -stażysty w wymiarze pełnego etatu

 

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Planowany termin zatrudnienia styczeń/luty 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie

Wymagane kwalifikacje i kompetencje społeczne,
realizowany zakres obowiązków:
– wykształcenie wyższe stosunki międzynarodowe, administracja, zarządzanie, prawo, ekonomia, pedagogika, logistyka

Specjalista ds. programów  powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi. Mile widziane doświadczenie w realizacji zadań specjalisty ds. programów. Oczekujemy również stałego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.

Zakres czynności zawodowych specjalisty ds. programów:
• przedkładanie planów merytorycznych i finansowych w zakresie realizacji programów rynku pracy,
• inicjowanie i wnioskowanie o realizację programów wspierających aktywizację zawodową młodzieży, 
• realizacja programów dotyczących rynku pracy, finansowanych ze środków krajowych i w ramach programów Unii Europejskiej,
• bieżący monitoring realizacji projektów oraz badanie ich efektywności, 
• sporządzanie analiz, raportów, ocen i sprawozdań z realizacji programów OHP
 w zakresie rynku pracy, 
• opracowywanie programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży, na podstawie przeprowadzonych analiz rynku pracy i usług edukacyjnych,
• współpraca z partnerami rynku pracy,
• udzielanie niezbędnej pomocy jednostkom terenowym podległym CEiPM  w zakresie inicjowania, opracowywania, wdrażania programów rynku pracy,

Warunkiem przyjęcia osoby do pracy na ww. stanowiska jest: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej przydatność kandydata na dane stanowisko, posiadanie wykształcenia zgodnego z przedstawionymi wyżej wymaganiami.

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny z dopiskiem specjalista ds. programów powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z póź. zmianami).

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 20.01.2018 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545, lub
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z specjalista ds. programów w Warszawie.
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004