OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawca w Hufcu Pracy w Pruszkowie w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa na czas
Planowany termin zatrudnienia styczeń/luty 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Pruszków

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- sprawowanie opieki wychowawczej nad uczestnikami hufca;
- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia ogólnego i zawodowego uczestników z grupy wychowawczej;
- prowadzenie zajęć wychowawczych z grupą wychowawczą oraz indywidualne z poszczególnymi uczestnikami;
- opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z uczestnikami na podstawie jego charakterystyki oraz opinii psychologa;
- udział w realizacji projektów europejskich realizowanych przez Hufiec;
- współpraca z przedstawicielami pracodawców i pracodawcami w celu przygotowania zatrudniania młodzieży;
- współpraca z zakładami pracy w zakresie zatrudniania uczestników w celu przygotowania zawodowego i realizacji programów przygotowania praktycznego;

Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne,
- udokumentowany staż pracy 3 lata,
- umiejętność pracy z młodzieżą,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 20.01.2018 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545 lub
e-mailem
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem wychowawca Pruszków.


Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny z dopiskiem wychowawca , powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.poz.922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Wybrany kandydat /ka przed rozpoczęciem pracy powinien przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004