OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Doradcy zawodowego/ doradcy zawodowego -stażysty w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Planowany termin zatrudnienia styczeń/luty 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach

Wymagane kwalifikacje i kompetencje społeczne,
realizowany zakres obowiązków:
– wykształcenie wyższe psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne (preferowane ze specjalnością doradztwo, bądź poradnictwo zawodowe) lub ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Dopuszczalne ukończenie innych studiów kierunkowych, przy czym obowiązkowe jest wówczas uzyskanie dokumentów potwierdzających ukończenie podstawowych warsztatów umiejętności i metod doradczych. Doradca zawodowy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi. Mile widziane doświadczenie w realizacji zadań doradcy zawodowego. Oczekujemy również stałego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.
Zakres czynności zawodowych doradcy zawodowego:
• Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia;
• Udzielanie indywidualnych grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy;
• Opracowywanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego własnego materiału badawczego;
• Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;
• Utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy;
• Dbanie o promocję projektu wśród beneficjentów oraz rozpowszechnianie projektu na lokalnym rynku;
• Upowszechnianie informacji o  działalności Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowych;
• Prowadzenie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP.
• Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań zgodnie z wytycznymi.
• Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących przebiegu i realizacji działań w zakresie merytorycznym zgodnie z wytycznymi,
Warunkiem przyjęcia osoby do pracy na ww. stanowiska jest: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej przydatność kandydata na dane stanowisko, posiadanie wykształcenia zgodnego z przedstawionymi wyżej wymaganiami.

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny z dopiskiem doradca zawodowy Siedlce  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 922 z póź. zmianami).

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 20.01.2018 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545, lub
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem doradca zawodowy Siedlce
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych. 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004